Σκοπός του Έργου


Η βιομηχανία καυσίμου (oil & gas) αποτελεί έναν από τους βασικούς πυρήνες της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού αποτελεί κρίσιμο αντικείμενο διότι στηρίζεται στο παραδοσιακό μοντέλο μετάδοσης γνώσης από τους παλαιότερους στους νεότερος καθιστώντας αδύνατη την βελτιστοποίηση της διαδικασίας μετάδοσης πρακτικής γνώσης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος (software και hardware) Επαυξημένης Πραγματικότητας για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής καυσίμων το οποίο θα εξασφαλίζει ταχύτητα εκπαίδευσης και δράσης ως προς την επίλυση βλαβών και την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμό με στόχο τη εξάλειψη σφαλμάτων και την εξοικονόμηση πόρων από την μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα


Αποτέλεσμα του παρόντος έργου θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της βιομηχανίας oil & gas βασισμένο στην τεχνολογία της επαυξημένης αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες ενσωμάτωσής της σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όπως τα tablets και τα έξυπνα γυαλιά. Οι χρήστες θα μπορούν να αναγνωρίσουν αντικείμενα από το κοντινό περιβάλλον, να προβάλλουν σχετικές πληροφορίες, αλλά και να πραγματοποιήσουν μια σειρά από ενέργειες για την επισκευή/συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού ακόμα και με απομακρυσμένη καθοδήγηση εξειδικευμένου τμήματος τεχνικής υποστήριξης.

Περιπτώσεις Χρήσης του συστήματος ARTEMIS


Εκπαίδευση

Οι εφαρµογές ARΤΕMIS θα επιτρέπουν στον χρήστη να βλέπει τον πραγµατικό κόσµο µε την υπέρθεση εικόνων από υπολογιστή, πληροφορίες για τον σχεδιασµό του εξαρτήµατος, δεδοµένα CAD, κείµενα και βίντεο που προβάλλονται µέσα στο οπτικό του πεδίο.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Εξειδικευμένοι τεχνικοί θα παρέχουν απομακρυσμένες υπηρεσίες υποστήριξης της συντήρησης και επισκευής, έχοντας πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ψηφιακές διαδικασίες επισκευής και στα εγχειρίδια επισκευής.

Έλεγχος και Εποπτεία

Με χρήση ειδικών γυαλιών η κατάσταση συστημάτων SCADA, οι συναγερμοί και οι τάσεις "αιωρούνται" πάνω από τον εξοπλισμό, όπου εμφανίζονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03392)