H Motor Oil ιδρύθηκε το 1970 και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Διυλιστηρίου της ήταν το 1972. Κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προμηθεύοντας την περιοχή την οποία εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων. Από το 2001 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX LARGE CAP) καθώς και στο νέο δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης και επιπλέον στους διεθνείς δείκτες MSCI GREECE και FTSE4Good Index Series. Το Διυλιστήριο της βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index). Έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού (crude slate) και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πετρελαίου, εξυπηρετώντας τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του διατίθεται στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι το μοναδικό ελληνικό Διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπαντικά. Στηριζόμενη στην πολυπλοκότητα του Διυλιστηρίου της, η Motor Oil παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμόζοντας το τελικό παραγόμενο προϊόν (product mix) στις ανάγκες της αγοράς, διασφαλίζοντας καλύτερες τιμές διάθεσης και επιτυγχάνοντας καλύτερα περιθώρια διύλισης έναντι των άλλων σύνθετων διυλιστηρίων της Μεσογείου.

Η εταιρεία Satways ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 και έχει έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής. Η Satways, μια αμιγώς ελληνική & καινοτόμος εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control) που επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας, προστασίας κρίσιμων υποδομών (πχ. λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας) και ασφάλειας συνόρων να διαχειρίζονται πιο γρήγορα, αποδοτικά και πιο οργανωμένα τόσο τα καθημερινά περιστατικά όσο και περιπτώσεις κρίσης. Τα προϊόντα της SATWAYS περιλαμβάνουν εφαρμογές που επιτρέπουν τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, τη βέλτιστη διαχείριση πόρων, τη διαχείριση συμβάντων και αποστολή εντολών, τη διαχείριση συστημάτων επιτήρησης και ασφάλειας, καθώς και συστημάτων προσομοίωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η ροή εργασιών όλων των εφαρμογών είναι η συλλογή πληροφορίας από το πεδίο επιχειρήσεων με χρήση αισθητήρων, η δημιουργία, διάχυση και οπτικοποίηση της επιχειρησιακής εικόνας, η συνεργατική αντιμετώπιση καθώς και η άμεση επικοινωνία και καθοδήγηση του προσωπικού. Κοινός στόχος είναι να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, σε κάθε φάση διαχείρισης οποιουδήποτε περιστατικού από οποιονδήποτε συμμετέχων στο σωστό χρόνο και κατά συνέπεια να συντελείται δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Η Satways χαρακτηρίζεται από δομή υψηλών τεχνικών προτύπων και το πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχοντας αναπτύξει ένα σύνολο λύσεων υψηλής απόδοσης για Οργανισμούς Δημόσιας και Ιδιωτικής Ασφάλειας

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03392)